Prawo własności przemysłowej

dokumentPrawo własności przemysłowej to zbiór norm wynikających z krajowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są m.in. patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia. Nie należy mylić prawa własności przemysłowej z prawem autorskim, które obejmuje prawa majątkowe i osobiste do utworów (plastycznych, muzycznych i innych). Jednak właściciel własności przemysłowej, tak jak posiadacz praw autorskich, ma pełne prawo do podejmowania decyzji dotyczących jego dóbr intelektualnych. Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie:

 • opracowywania wniosków o udzielenie:
  • prawa ochronnego,
  • prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
  • patentu na wynalazek;
 • sporządzania umów dotyczących własności przemysłowej,
 • wydawania opinii prawnych i opiniowania umów,
 • opracowywania strategii ochrony marek,
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących własności przemysłowej,
 • reprezentowanie klientów m.in. przed Urzędem Patentowym oraz w postępowaniu sądowym.

Radca prawny podejmuje się działań związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Ochrona praw własności przemysłowej może obejmować zarówno postępowania mające miejsce w kraju, jak i za granicą.